Projenin Amacı

Politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini desteklemek olan çağrının amacına paralel olarak; kadınların politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımını artırmak amacını taşır. 

Bu amaca ulaşmak için önerilen eylem, meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde, özellikle ticaret ve sanayi odalarının komitelerinde, meclislerinde, kurullarında ve diğer yönetim organlarında kadınların temsilini artırmayı amaçlamaktadır. Bu organlarda temsiliyetlerini artırmak, iş kadınlarına, işletmeleri içeren politika ve karar alma süreçlerinde söz hakkı sağlayacaktır. Bu kuruluşlarda kadın sayısının artırılması için sorunlar tespit edilecek ve bu sorunlara yönelik eylem planları geliştirilecektir. Bu eylem planlarının amacı, cinsiyete dayalı seçim döngüleri oluşturmak ve meslek örgütlerinde kadınların temsil gücünü artırmak olacaktır. Eş zamanlı olarak kadınların karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımı konusunda farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.